Bạn đang ở trang: Văn bản - Biểu mẫu MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TRONG TP

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TRONG TP

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do -  hạnh phúc

----------------------

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Dùng cho học sinh chuyển trường trong nội bộ thành phố)

 

Kính gửi:  - Sở Giáo dục và Đào tạo ...........................

-  Ban Giám hiệu trường THPT ……………………………………..

-  Ban Giám hiệu trường THPT ……………………………………..

 

Họ tên cha, mẹ hoặc người giám hộ: …………………………………………….…………

Đơn vị công tác : ……………………………………………………………….…………..

Xin chuyển trường cho học sinh: ……………………………………………….………….

Ngày sinh:…………………………

Địa chỉ đang cư trú: …………………………………………………………………………

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT:  …………………

Hiện là học sinh lớp……. hệ:……. ……, ban: ………. , năm học 20…  - 20…

Trường THPT ………………………………………………………………….

Xếp loại cả năm về:  Văn hóa:  …………              Hạnh kiểm: ……….

Có nguyện vọng xin chuyển trường đến:

học lớp ………… ,  hệ: ………, ban cơ bản, năm học 20…..-20….…

của trường THPT……………………………………………………………………………

Lý do xin chuyển trường: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là hoàn toán đúng sự thật.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày…./…./20…

                                                                                Cha, mẹ hoặc người giám hộ ký tên

 

 

 

       Xác nhận của trường nơi đi                                                                   Ý kiến tiếp nhận của trường nơi đến

                                                                                                    (Chỉ ghi ý kiến đồng ý tiếp nhận sau khi đã được Sở duyệt)

 

 

 

 

           Hiệu Trưởng                                                                                                                 Hiệu Trưởng